MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ – miesięcznik

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy. Jest oficjalnym czasopismem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Magazyn Pielęgniarki i Położnej wydawany jest od 20 lat. Dorobił się w tym okresie własnego stylu, wynikającego z linii programowej Wydawcy, modyfikowanej na bieżąco dzięki dostępowi do najnowszych wyników badań i informacji o zmianach w polityce dotyczącej ochrony zdrowia. W efekcie MPiP, ewoluując na przestrzeni lat, nabrał wyrazistości, jest rozpoznawalny w środowisku jako nośnik ważnych treści.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to:

  • aktualne informacje o wydarzeniach branżowych,
  • nowoczesne koncepcje i trendy pracy,
  • profesjonalne wskazówki dotyczące kształcenia,
  • praktyczne porady i opinie prawne,
  • sprawdzone informacje o pracy za granicą.

Pismo znajduje się w bazie Index Copernicus..

[Opis ze strony: nipip.pl]

W bieżącym numerze: >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


SPRAWY MIĘDZYNARODOWE – kwartalnik

Kwartalnik naukowo-polityczny prezentujący w sposób pogłębiony poglądy teoretyków oraz specjalistów praktyków na problemy współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Pismo ukazuje się od 1948 roku.

Wydawcą kwartalnika jest Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) jest instytucją analityczną i ekspercką, utworzoną w 1996 r. na mocy ustawy o PISM. Jego zadaniem jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o współczesnych sprawach międzynarodowych. PISM utrzymuje kontakty z ośrodkami akademickimi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą. Prowadzi szkolenia dla kadr wykonujących zadania związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną RP. Ponadto gromadzi i udostępnia specjalistyczny księgozbiór (około 165 tys. woluminów), a także publikuje książki, czasopisma i dokumenty dyplomatyczne. Instytut finansowany jest z budżetu państwa.

[Opis ze strony: www.pism.pl]

W bieżącym numerze: >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


PRZEGLĄD KOMUNALNY – miesięcznik

Przegląd Komunalny stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz informacji. Przedstawia problemy i rozwiązania w branży gospodarki komunalnej. Treści w nim zawarte sprzyjają zarówno idei ochrony środowiska, jak i inwestycjom najnowsze technologie.

Przegląd Komunalny prezentuje najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie ochrony środowiska, propaguje nowe opracowania wykonane przez fachowców różnych branż związanych z gospodarką komunalną, opisuje problemy komunalne i przedstawia sposoby ich rozwiązywania. Ponadto opisuje teoretyczne i praktyczne aspekty znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydawany od 1991 r. w nakładzie 9500 egzemplarzy jest najbardziej rozpoznawalnym czasopismem w branży ochrony środowiska. Odbiorcami miesięcznika są m.in. przedstawiciele urzędów gmin, miast i powiatów, urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów marszałkowskich, inspektoratów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnych. Ponadto naszymi czytelnikami są reprezentanci przedsiębiorstw gospodarki odpadami, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zakładów i przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej i ciepłowniczej, zarządców dróg i zieleni w miastach a także funduszy i innych firm prowadzących prośrodowiskową działalność.

[Opis ze strony: www.abrys.pl]

W bieżącym numerze: >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY – dwutygodnik

Serwis Prawno-Pracowniczy – czasopismo dla służb kadrowych. Jest niezbędnym źródłem informacji na temat prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń. Dodatkowo poruszamy zagadnienia dotyczące związków zawodowych, spraw socjalnych i bhp.
Dwutygodnik dostarcza fachowych i aktualnych informacji w podziale na bloki tematyczne, interpretacje urzędów, komentarze do przepisów, praktyczne wyliczenia (np. dotyczące wynagrodzeń) oraz aktualne wskaźniki i stawki.

[Opis ze strony: sklep.infor.pl]

W bieżącym numerze: >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


SAMORZĄD TERYTORIALNY- miesięcznik

Samorząd Terytorialny jest miesięcznikiem o profilu naukowym i profesjonalnym, wydawanym od 1991 r.

Zajmuje się różnymi aspektami decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – problemami ustroju administracyjnego państwa oraz działalności władz lokalnych i regionalnych.

Analizuje problemy prawne i ustawodawcze z takich zakresów, jak m.in. zagadnienia ogólne i ustrojowe administracji publicznej, demokracja lokalna i regionalna – prawo wyborcze, finanse samorządowe, podatki, pomoc publiczna, zamówienia publiczne, mienie komunalne i gospodarka samorządu terytorialnego, kadry w administracji samorządowej i zarządzanie w samorządzie, partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych, planowanie, rozwój lokalny i regionalny, postępowanie administracyjne, sądowa kontrola decyzji administracyjnych i sądowa kontrola administracji czy promocja samorządu terytorialnego – marketing, wizerunek, marka.

[Opis ze strony: www.czasopisma.wolterskluwer.pl]

W bieżącym numerze >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


POLITYKA SPOŁECZNA – miesięcznik

Polityka Społeczna jest miesięcznikiem wydawanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pismo zajmuje się szeroko rozumianymi problemami społecznymi Polski i współczesnego świata. Na swoich łamach miesięcznik publikuje dane o minimum socjalnym, omawia także nowe książki poświęcone problemom polityki społecznej („Nowości wydawnicze”). Kilka razy w roku miesięcznik prezentuje w numerach specjalnych wybrane zagadnienia polityki społecznej (m.in. dialog społeczny, pomoc społeczna, migracje, edukacja).
Pismo przeznaczone jest dla pracowników nauki, praktyków, kadry dydaktycznej wyższych uczelni i studentów, działaczy społecznych, pracowników administracji publicznej, samorządowej, socjalnej i biur pracy.

[Źródło opisu: prenumerata.ruch.com.pl]

W bieżącym numerze >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE – miesięcznik

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze są periodykiem (10 numerów w roku) wydawanym od roku 1961, dostępnym w prenumeracie. Kompleksowo przedstawiają aktualne problemy opieki, wychowania i wsparcia społecznego, z uwzględnieniem ich aspektów teoretycznych, rezultatów badań i diagnoz, propozycji praktycznych, a szczególnie szeroko zweryfikowanych doświadczeń. Prezentują nowe – rodzime i zagraniczne – idee, koncepcje oraz rozwiązania opiekuńcze i wychowawcze dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży we wszystkich środowiskach ich życia. W ostatnich latach szczególnie wiele miejsca zajmują w czasopiśmie zagadnienia związane z reformą systemu pomocy dziecku i rodzinie, doradztwem psychologiczno-pedagogicznym oraz wzmacnianiem opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły i innych instytucji edukacyjnych. W tym roku problematyka ta zostanie poszerzona o rozpoznanie szans i zagrożeń wychowawczych związanych z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w wirtualnych środowiskach społecznych.

[Źródło opisu: www.aps.edu.pl]

W bieżącym numerze >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


PRACA SOCJALNA – dwumiesięcznik

Czasopismo porusza problemy związane z funkcjonowaniem instytucji pomocy społecznej w ujęciu teoretycznym i praktycznym w kraju i za granicą. Prezentuje wyniki najnowszych badań o charakterze monograficznym, przykłady dobrych praktyki doniesienia z konferencji i seminariów, recenzje publikacji książkowych.

Ukazuje się od 1986 roku (Instytut Rozwoju Służb Społecznych), od 2017 roku – Akademia Pedagogiki Specjalnej.

[Źródło opisu: www.aps.edu.pl]

W bieżącym numerze >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE – miesięcznik

Czasopismo Praca i Zabezpieczenie Społeczne skierowane jest do pracowników naukowych, studentów i doktorantów, sędziów, adwokatów i radców prawnych, działaczy związków zawodowych, organizacji pracodawców, pracowników samorządowych, firm i instytucji, zwłaszcza pracowników działów personalnych.
Miesięcznik zawiera pogłębione artykuły o najnowszych rozwiązaniach i tendencjach w sferze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zatrudnienia, polityki personalnej, warunków pracy i spraw socjalnych, interpretuje i ocenia istniejące w Polsce regulacje prawne i ich przydatność oraz skuteczność, proponuje nowe rozwiązania adekwatne do zmieniającej się rzeczywistości.
Pismo analizuje polskie ustawodawstwo z punktu widzenia harmonizacji z prawem europejskim, prezentuje rozwiązania przyjmowane przez inne państwa, wraz z ich mocnymi i słabymi stronami, publikuje przeglądy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Autorami są najlepsi polscy specjaliści w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wykładowcy największych polskich uczelni oraz wybitni praktycy.

[Źródło opisu: prenumerata.ruch.com.pl]

W bieżącym numerze >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


WSPÓLNE TEMATY – miesięcznik

Od stycznia 1995 ukazuje się miesięcznik „Wspólne tematy – pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego” ISSN 1506-3690 (pierwotny tytuł: tematy). Czasopismo zawiera fachowe artykuły z następujących dyscyplin: praca socjalna, gerontologia, pedagogika specjalna, psychiatria, terapia, rehabilitacja, opieka długoterminowa.

Każdy rocznik czasopisma to kilkaset stron wiedzy. Wysoka merytorycznie jakość artykułów nie stoi na przeszkodzie przystępnemu i jasnemu przekazywaniu ich treści. Wszystkie materiały priorytetowo skupiają się na aspektach związanych z wykonywaniem codziennych obowiązków zawodowych przez profesjonalnie pomagającego. Każde zagadnienie omawiane jest szeroko i dogłębnie, dlatego artykuły dzielone są zazwyczaj na części, które pojawiają się w kolejnych numerach. Dzięki wydawaniu co miesiąc nowego zeszytu, zachowana zostaje jak największa aktualność merytoryczna. Około 50 procent objętości każdego numeru rezerwujemy na artykuły będące bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby i sugestie Czytelników. Czujemy się wobec nich szczególnie odpowiedzialni, bo przecież wspólne tematy i na temat nie są zwykłymi czasopismami dla szerokiego kręgu odbiorców, lecz mają do spełnienia misję wśród osób, które fachowe pomaganie uczyniły swoim zawodem lub powołaniem życiowym.

W ten sposób z roczników wspólnych tematów tworzy się leksykon fachowej wiedzy, a wszystkie numery ustawione obok siebie to prawdziwa podręczna biblioteczka profesjonalnie pomagającego. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dołączyć do grona Czytelników w dowolnym czasie. Publikowane artykuły są bowiem zamkniętymi całościami i dostarczają kompletnych informacji o omawianych problemach i zagadnieniach

[Źródło opisu: www.tematy.eu]

W bieżącym numerze >>

NA TEMAT – kwartalnik

Od 1999 roku ukazuje się dodatkowo kwartalnik „na temat – zeszyty dla profesjonalnie pomagających” ISSN 1507-2746. Powstał on jako odpowiedź na życzenia naszych Czytelników i w dialogu z nimi został ukształtowany. Jest to zawsze zeszyt omawiający jedno zagadnienie, które ze względu na stopień ważności lub konieczność interdyscyplinarnego potraktowania wykracza poza ramy objętościowe miesięcznika.

[Opis ze strony: www.tematy.eu]

W bieżącym numerze >>

Czasopisma dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


Katalog czasopism Książnicy Płockiej (wybierz indeks: tytuł czasopisma)  >>

O Autorze