MIESIĘCZNIK PASTERSKI PŁOCKI

Bieżące numery dostępne są  w Czytelni Książnicy Płockiej. Zbiory regionalne wzbogaciły się ostatnio o egzemplarze z lat 1933-1938. Czasopismo z ówczesnym podtytułem „Organ duchowieństwa Diecezji Płockiej” oddawany był do Drukarni Braci Lipków przy ulicy Tumskiej 12. Tomy zawierające każdorazowo 12 numerów traktują zarówno o sytuacji kościoła katolickiego na świecie, jak i problemach lokalnych. W miesięczniku zamieszczano fragmenty papieskich przemówień i listów, rozporządzenia Stolicy Apostolskiej oraz diecezjalne, statuty organizacji katolickich, kronikę, recenzje książek, sprawozdania z wizytacji nauczania religii w szkołach powszechnych, materiały dotyczące Akcji Katolickiej. Wśród publikacji z 1933 roku miłośnicy tematyki regionalnej znajdą  „Statystykę diecezji płockiej za rok 1931”, wzmiankę o kapłanach-jubilatach na tymże obszarze oraz protokół prac konserwatorskich przy restauracji dzwonnicy katedralnej. Zagadnieniem często poruszanym był także jubileusz 25-lecia pracy biskupiej Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Przytoczone przykłady ukazują jak cennym źródłem informacji regionalnej jest nasz nowy, choć sprzed osiemdziesięciu lat, nabytek.


 

MATERIAŁY ARCHIWALNE DO XIX-WIECZNYCH DZIEJÓW PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W GĄBINIE

Materiały archiwalne opracowane i opatrzone wstępem przez ks. Andrzeja Rojewskiego, wydane przez Płocki Instytut Wydawniczy. Publikacja zawiera uporządkowane pod względem tematycznym oraz chronologicznym rękopiśmienne dokumenty związane z dziejami kościoła i rzymsko-katolickiej parafii w Gąbinie. Pasjonatów tematyki regionalnej z pewnością zainteresuje sposób, w jaki ujrzały one ponownie światło dzienne. Rękopisy zostały bowiem odnalezione podczas przygotowań do remontu starej gąbińskiej plebanii. Poszyt ten zawierał dokumenty z lat 1814-1859.

[okładka źródło:  www.wydawnictwo.plock.pl]


KSIĘGA PAMIĄTKOWA PŁOCCZAN 

Księga wydana w 1931 roku przez Koło B. Wychowańców Szkół Ziemi Płockiej. Powstała – jak wynika ze wstępu- by przywrócić pamięć o szkolnictwie w minionych latach, (…)zaznaczyć łączność starszego pokolenia z pokoleniem młodem.” W publikacji  przedstawione zostały najbardziej znane płockie szkoły i instytucje kulturalno-naukowe, działające także obecnie, jak popularna „Małachowianka” i „Jagiellonka” czy Towarzystwo Naukowe Płockie. Na uwagę zasługują także archiwalne, czarno-białe zdjęcia. Miłośnicy regionu płockiego znajdą także omówienie nie istniejących już m. in.: Towarzystwa Opieki nad Mową Ojczystą oraz Seminarjum Nauczycielskiego w Wymyślinie. Publikacja zawiera również sylwetki zasłużonych płocczan oraz wspomnienia uczniów płockich szkół.


STUDIA PŁOCKIE

Wydawane przez Płocki Instytut Wydawniczy czasopismo to od wielu lat towarzyszy poszukiwaniom naukowym czytelników. Pierwszy tom za rok 1973 ukazał się w 1974 roku. W roczniku tym znaleźć można artykuły z dziedziny teologii i filozofii, historii Kościoła, prawa kanonicznego oraz sprawozdania, recenzje i polemiki. W ostatnim tomie wśród publikacji dotyczących regionu płockiego ukazał się m.in. artykuł „Kuria Diecezjalna w Płocku w latach 1918-1939” oraz „Perspektywy badań nad Pontyfikałem Płockim”.

[okładka źródło: www.wydawnictwo.plock.pl ]


ROCZNIK MAZOWIECKI

Wydawany przez Mazowieckie Towarzystwo Naukowe od 1967 roku. Znaleźć w nim można artykuły naukowe dotyczące Mazowsza i Podlasia – traktujące o współczesności jak i ujmujące daną problematykę w perspektywie historycznej, recenzje książek, sylwetki naukowców, wspomnienia. W zasobach Czytelni Książnicy Płockiej dostępne są wszystkie tomy Rocznika. W ostatnim numerze m. in. „Perspektywy demograficzne Mazowsza” oraz „Wierzenia demonologiczne mieszkańców nadwiślańskich wsi, czyli opowieści o strachach”.

[okładka źródło: cedewu.pl]


ROCZNIK HISTORII PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wydawany przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych. W periodyku tym ukazują się publikacje poświęcone historii gospodarczej, w tym historii emitentów papierów wartościowych i samych papierów. Rocznik ukazuje się od 2013 roku i prezentuje publikacje dotyczące całego kraju. Miłośników regionu płockiego zainteresuje z pewnością artykuł dotyczący Stowarzyszenia Rolniczego Płockiego lub Polskich Linii Autobusowych Spółka Akcyjna, okraszony przedwojennymi zdjęciami Płocka.

[Więcej informacji: historycznepapiery.pl]

O Autorze