ŁOWIEC POLSKI – miesięcznik

„Łowiec Polski” to miesięcznik o tematyce przyrodniczo-łowieckiej, poruszający tematy z dziedziny nauk przyrodniczych, ekologii, historii, etyki łowieckiej, prawa, broni i amunicji, kynologii łowieckiej, sokolnictwa, łucznictwa myśliwskiego, a także działalności Polskiego Związku Łowieckiego – wydawany od 1899 roku jest jednym z najstarszych tego typu tytułów w Polsce i w Europie. Od 2006 roku „Łowiec Polski” liczy sobie 116 stron, a od 2014 roku wydawany jest również w wersji elektronicznej.

Opis ze strony: prenumerata.ruch.com.pl

W bieżącym numerze: >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 


GAZETA BANKOWA – miesięcznik

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce, uznany w środowisku finansowym.
Miesięcznik „Gazeta Bankowa” jest najdłużej ukazującym się nieprzer­wanie po 1989 roku pismem o tematyce ekonomicznej i bankowej. „Gazeta Bankowa” to wiadomości, wywiady, felietony, analizy, raporty, prognozy z dziedziny bankowości, ubezpieczeń i szeroko pojętych finan­sów oraz gospodarki. Tytuł zapewne ucieszy czytelników interesujących się gospodarką.
Wysoki i profesjonalny poziom dziennikarski gwarantuje wiarygodne źródło informacji i wiedzy o finansach. „Gazeta Bankowa” to także forum dyskusji ekonomistów, analityków i ekspertów z różnych dziedzin biznesu. Tytuł znajduje się w czołówce magazynów czytanych przez kadrę menedżerską związaną z instytucjami finansowymi. Doświadczona kadra dziennikarska cyklicznie komentuje i zdobywa najbardziej wartościowe informacje z dziedziny finansów i biznesu. Kontrowersyjne tematy, niebanalne zagadnienia oraz dociekliwość i precyzja prezentowanych artykułów wyróżniają „Bankową” na tle innych pism branżowych.

Opis ze strony: prenumerata.ruch.com.pl

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki   ___________________________________________________________________________________________

KONTEKSTY – kwartalnik

“Konteksty” ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej. W “Kontekstach” prezentowana jest kultura mniejszości narodowych. Pismo przeznaczone jest dla antropologów kultury, humanistów, studentów i szerokiej rzeszy czytelników zainteresowanych współczesną humanistyką. Mimo wysokiego poziomu jest dostępne dla szerokiego grona czytelników, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę związaną z kulturą i mechanizmami jej funkcjonowania – chcemy przybliżać najwybitniejsze tendencje we współczesnej humanistyce, tropić obrazy ukazujące zróżnicowanie kultury współczesnej, ukazywać i przybliżać źródła i tradycje zjawisk znanych i nurtujących współczesne społeczności.

Opis ze strony: prenumerata.ruch.com.pl

W bieżącym numerze: >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


BEZ CENZURY – miesięcznik

„Bez Cenzury” to miesięcznik społeczno – ekonomiczny, ale również śledczy. Magazyn nawiązuje do poglądów Stefana Kisielewskiego “nie mamy poglądów politycznych, tylko ekonomiczne”. Tytuł porusza kontrowersyjne tematy, publikuje niepokorne opinie oraz oryginalne tezy.

 Miesięcznik “Bez Cenzury” jest kontynuacją czasopisma „Polska Bez Cenzury”.

Opis ze strony: prenumerata.ruch.com.pl

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6 _________________________________________________________________________________________________________________

HELP – miesięcznik

Miesięcznik wydawany w ramach projektu „HELP – wiedzieć więcej – wiedza o świecie dotyku i dźwięku dla osób niewidomych, słabo widzących oraz ich otoczenia” dofinansowany ze środków PFRON oraz środków własnych fundacji „Szansa dla Niewidomych”.

Miesięcznik promuje nowoczesną rehabilitację osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku, między innymi turystykę i krajoznawstwo jako istotne elementy procesu usprawniania i uniezależniania od niepełnosprawności niewidomych i słabowidzących. Nakład wynosi 2000 egzemplarzy czarno drukowych i 80 egzemplarzy wersji brajlowskiej.

Opis ze strony: help.szansadlaniewidomych.org

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


PRZEGLĄD POLICYJNY – kwartalnik

„Przegląd Policyjny” jest najstarszym w Polsce czasopismem naukowym, wydawanym przez Policję (pierwszy numer ukazał się w 1936 r.). Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie reaktywowała w 1991 roku — po 52 latach przerwy — „Przegląd Policyjny” jako kwartalnik o charakterze naukowym, do wymiany doświadczeń i myśli nurtujących środowisko policyjne nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami (zachowując zbliżoną szatę graficzną).

Na łamach kwartalnika zamieszczane są teksty dotyczące organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa, kryminologii, wiktymologii, taktyki i techniki kryminalistycznej, psychologii, nauk politycznych, historii najnowszej oraz służb policyjnych, problemów etyczno-moralnych związanych ze służbą, międzynarodowej współpracy policyjnej, organizacji i zarządzania, informatyki.

Teksty publikowane w kwartalniku cechuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski, (artykuły są recenzowane). Materiały obcojęzyczne są publikowane w oryginalnej wersji językowej.

W „Przeglądzie Policyjnym” występuje kilka stałych działów. Są to: Artykuły (ze streszczeniami w języku angielskim), Omówienia, Orzecznictwo Sądowe, Materiały i Dokumenty, Komunikaty, Recenzje, Epitafia Policyjne, Kronika Policji.

Opis ze strony: www.wspol.edu.pl/

W bieżącym numerze: >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


NBS Nowoczesny Bank Spółdzielczy – miesięcznik

Nowoczesny Bank Spółdzielczy (miesięcznik). Jedno z najlepszych i najlepiej odbieranych pism środowiska bankowości spółdzielczej. Od 2002 r. pomaga w unowocześnianiu sektora i kształceniu kadr. Organizuje profesjonalne dyskusje poświęcone najważniejszym problemom nurtującym środowisko. Pismo współredagują – jako członkowie kolegium redakcyjnego – przedstawiciele banków zrzeszających. Na łamach NBS, jako autorzy, obecni są prezesi wiodących banków i dyrektorzy odpowiedzialni za piony biznesowe, zarządzanie obszarami ryzyka, oraz komunikację z klientem. NBS prowadzi coroczny ranking najlepszych BS-ów w wybranych kategoriach. Pismo na stałe zakorzeniło się w polskiej bankowości spółdzielczej – czytane jest nie tylko przez pracowników banków spółdzielczych, ale także klientów tych banków oraz ekspertów finansowych i gospodarczych oraz samorządowców każdego szczebla.

Opis ze strony:  alebank.pl

W bieżącym numerze: >>

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6


PEDAGOGIKA SPOŁECZNA  – kwartalnik

Kwartalnik „Pedagogika Społeczna” jest czasopismem naukowym, którego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak m.in.:
a) środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz kulturowych,
b) wpływ warunków życiowych (socjalno-kulturowych) na rozwój człowieka w różnych fazach życia,
c) formy i metody wspierania rozwoju jednostki oraz aktywizowania grup i środowisk społecznych,
d) wybrane zjawiska społeczno-wychowawcze (np.: wychowanie rodzinne, funkcjonowanie szkoły w środowisku, instytucje opieki i pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, animacja społeczno-kulturalna, wolontariat i instytucje trzeciego sektora, inkluzja i ekskluzja społeczna.

W kwartalniku publikują autorzy zarówno z czołówki uniwersyteckiej kraju, uznane autorytety naukowe, jak i adepci badań pedagogicznych, a obok pedagogów także przedstawiciele nauk pokrewnych, zwłaszcza socjologowie, politycy społeczni oraz psychologowie.

Opis ze strony:  pedagogikaspoleczna.com

Czasopismo dostępne w Czytelni Książnicy Płockiej ul. T.Kościuszki 6 
________________________________________________________________________________________________________________

Katalog czasopism Książnicy Płockiej (wybierz indeks: tytuł czasopisma)  >>

O Autorze