REGULAMIN

korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego

Regulamin niniejszy określa warunki i zasady korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.

Ilekroć w tekście mowa jest o:

 • Regulaminie – oznacza to “Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego”,
 • Bibliotece – oznacza to Książnicę Płocką im. Władysława Broniewskiego,
 • Czytelniku – oznacza to osobę zapisaną do Książnicy Płockiej zgodnie z niniejszym Regulaminem
 • materiałach bibliotecznych – oznacza to książki, czasopisma i zbiory specjalne.

§ 1
Rejestracja czytelników

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz w niniejszym Regulaminie.
 2. Ze zbiorów i usług może korzystać każda osoba po zapisaniu się do biblioteki.
 3. W celu zapisania się do biblioteki należy:
 • okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna lub studencka), a w przypadku cudzoziemca – kartę pobytu,
 • zapoznać się z niniejszym Regulaminem
 • wypełnić kartę zapisu oraz poświadczyć podpisem prawidłowość danych i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu.
 •  

       4. Za osobę małoletnią do 15 roku życia zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni.
       5. Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, nazwiska i innych danych zamieszczonych na karcie zapisu.
       6. Czytelnik posiadający aktualną kartę biblioteczną ma prawo do:

 • wypożyczania materiałów bibliotecznych do domu,
 • korzystania z materiałów bibliotecznych udostępnianych na miejscu,
 • korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych, korzystania z katalogu on-line, bibliotecznych baz danych,
 • korzystania z komputerów i dostępu do Internetu

      7. Osoby dokonujące zapisu przez Internet, zobowiązane są do okazania dokumentu ze zdjęciem oraz złożenie podpisu na zobowiązaniu podczas pierwszej wizyty w Bibliotece.

 

§ 2
Karta biblioteczna

 1. Czytelnik przy zapisie otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną z kodem kreskowym, która obowiązuje we wszystkich placówkach Biblioteki.
 2. Karta biblioteczna ważna jest 1 rok. Przedłużenie ważności (aktywności) karty na kolejny rok następuje po sprawdzeniu i aktualizacji danych osobowych na karcie zapisu i w komputerowej bazie danych.
 3. Za kartę biblioteczną odpowiedzialny jest Czytelnik. O zagubieniu karty powinien bezzwłocznie powiadomić bibliotekarza, który dokona blokady konta. Za wydanie nowej karty (duplikatu) obowiązuje opłata zgodna z cennikiem opłat stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Czytelnik odpowiada za materiały wypożyczone na jego kartę biblioteczną.
 5. Kartę biblioteczną może zastąpić Płocka Karta Mieszkańca, którą bibliotekarz rejestruje w systemie bibliotecznym.

 

§ 3
Konto biblioteczne

 1. Czytelnik przy zapisie otrzymuje login i hasło umożliwiające dostęp do własnego konta czytelnika.
 2. Po zalogowaniu Czytelnik ma możliwość kontrolowania stanu swoich wypożyczeń, zamawiania zbiorów, przedłużania terminu zwrotu i sprawdzania wysokości naliczanych kar za nieterminowy zwrot materiałów.
 3. Konto Czytelnika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usunięte z bazy czytelników, a jego zobowiązanie zniszczone pod warunkiem, że Czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żądnych zobowiązań wobec Biblioteki. 
 4. Na prośbę Czytelnika jego konto biblioteczne zostanie usunięte, a zobowiązanie zniszczone pod warunkiem, że rozliczył się z Biblioteką. 

 

§ 4
Wypożyczanie materiałów bibliotecznych

 1. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć z jednej placówki:
 • książki, audiobooki – po 3 egzemplarze maksymalnie na 30 dni,
 • filmy, płyty CD, DVD, gramofonowe – po 3 egzemplarze maksymalnie na 5 dni.

      2. Łączna liczba wypożyczonych materiałów we wszystkich placówkach przez jednego Czytelnika nie może przekroczyć 12.
      3. Czytelnik może trzykrotnie przedłużyć termin zwrotu materiałów, pod warunkiem, że przedłużenie ma miejsce przed upływem terminu zwrotu i egzemplarz nie został zamówiony przez innego Czytelnika. Nie dotyczy to lektur w wersji audio.
     4. Prolongaty można dokonać telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub samodzielnie po zalogowaniu się na konto biblioteczne.
     5. W przypadku egzemplarzy szczególnie poszukiwanych kierownik placówki lub osoba przez niego upoważniona może skrócić okres ich  wypożyczenia.  

§ 5
Usługa “Książka na telefon”

 1. Usługa “Książka na telefon” skierowana jest do osób starszych (powyżej 70. roku życia), przewlekle chorych, niepełnosprawnych ruchowo zamieszkałych na terenie Płocka i posiadających aktualną kartę biblioteczną. 
 2. Książki można zamawiać telefonicznie lub mailowo w placówce usytuowanej najbliżej miejsca zamieszkania.
 3. Książki będą dostarczane i odbierane przez pracowników Biblioteki po wcześniejszym umówieniu terminu.
 4. Usługa “Książka na telefon” jest bezpłatna.
 5. Czytelnicy korzystający z usługi “Książka na telefon” wypożyczają zbiory na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 

§ 6
Udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu

 1. Z materiałów bibliotecznych Czytelnik może skorzystać na miejscu w Czytelni głównej i w placówkach z wydzielonymi czytelniami.
 2. Czytelnik zobowiązany jest zostawić u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną i wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 3. Czytelników korzystających z materiałów bibliotecznych na miejscu obowiązuje zakaz ich wynoszenia poza obręb Biblioteki.

 

§ 7
Wypożyczenia krótkoterminowe z Czytelni głównej

 1. Prawo do korzystania z wypożyczeń krótkoterminowych mają wyłącznie Czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną.
 2. Statusy wypożyczeń:
 • doba – publikacje wypożycza się na godzinę przed zamknięciem Czytelni i zwraca pierwszego dnia roboczego do godziny 10.00,
 • 3 dni – użytkownik korzysta z publikacji trzy pełne doby od momentu wypożyczenia. Nie wlicza się w ten czas świąt i niedziel,
 • 7 dni – wypożyczenia dotyczą wybranych książek z magazynu,
 • 2 tygodnie – wypożyczenia dotyczą dwuegzemplarzowych książek z działu Plociana i Masoviana

      3. Za wypożyczenie szczególnie wartościowych i trudno dostępnych egzemplarzy pobiera się od Czytelników kaucję zwrotną w zależności od wartości wypożyczonej pozycji. Wysokość kaucji ustala kierownik Czytelni głównej lub osoba przez niego upoważniona. Kaucję odbiera osobiście Czytelnik, na którego wystawione zostało pokwitowanie. Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu. Kaucja nieodebrana w ciągu 12 miesięcy ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki.

 

§ 8
Wypożyczenia międzybiblioteczne

 1. Książki, których nie ma w zbiorach Książnicy Płockiej ani w innych bibliotekach płockich, na życzenie Czytelnika, mogą być sprowadzone w drodze wypożyczeń międzybibliotecznych po złożeniu odpowiedniego zamówienia.
 2. Zamawianie i realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych odbywa się za pośrednictwem Czytelni głównej.
 3. Sprowadzone książki udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni głównej, nie można wypożyczyć ich do domu.
 4. Za przesyłkę krajową w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych obowiązuje opłata zgodna z cennikiem opłat stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. Biblioteka udostępnia także własne materiały biblioteczne innym bibliotekom krajowym: 
 • podstawą wypożyczenia międzybibliotecznego jest rewers biblioteczny bądź pismo biblioteki zamawiającej z podpisem osoby upoważnionej przez dyrektora,
 • wypożyczanie materiałów oryginalnych jest bezpłatne, jedynie koszty związane z wysyłką w całości ponosi biblioteka zamawiająca,
 • na życzenie zamawiającego i zgodnie z prawem autorskim przesyłamy materiały reprograficzne odpłatnie, zgodnie z cennikiem. Koszt przesłania kopii pokrywa biblioteka zamawiająca.

 

§ 9
Zamawianie materiałów bibliotecznych

 1. Czytelnik może zamówić 3 woluminy w każdej placówce Biblioteki, w której ma aktywną kartę biblioteczną – maksymalnie we wszystkich placówkach 9 woluminów.
 2. Informację o zrealizowanym zamówieniu Czytelnik znajdzie na swoim koncie bibliotecznym lub zostanie o nim poinformowany mailem.
 3. Zrealizowane zamówienie oczekuje na odbiór 3 dni robocze.

 

§ 10
Odpowiedzialność za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych

 1. Czytelnik, który nie zwraca w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, otrzymuje pisemne upomnienie z: wykazem przetrzymanych książek, wysokością kary wyliczonej na dzień sporządzenia monitu oraz kosztami korespondencji. Należności pieniężne naliczane są automatycznie przez system biblioteczny (odrębnie za każdą wypożyczoną pozycję) zgodnie z aktualnym cennikiem opłat stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 2. W przypadku Czytelnika małoletniego do 15 roku życia upomnienia wysyłane są do rodzica lub opiekuna, który podpisał zobowiązanie na karcie zapisu.
 3. Biblioteka nie ma obowiązku informowania Czytelnika o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. Powiadomienia i upomnienia generowane automatycznie przez system biblioteczny mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny.  
 4. Czytelnik, który nie uregulował zobowiązań wobec Biblioteki nie ma prawa do korzystania ze zbiorów i usług w żadnej placówce do momentu ich uregulowania.
 5. Niedochowanie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów oraz nieuiszczenie należnych opłat może skutkować skierowaniem sprawy do postępowania windykacyjnego, sądowego oraz egzekucyjnego, a także umieszczeniem odpowiednich danych w rejestrze dłużników.
 6. Czytelnikowi, który w dniu zwrotu przetrzymanych materiałów bibliotecznych nie uregulował należności, będą po siedmiu dniach naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie aż do dnia zapłaty. 

 

§ 11
Odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych

 1. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia materiałów Czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję lub zapłacić równowartość jej aktualnej ceny rynkowej.
 3. Czytelnik może, za zgodą kierownika placówki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej pozycji, inną nie mniejszej wartości i przydatną Bibliotece pod względem treści. 

 

§ 12
Korzystanie z komputerów i Internetu

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu w placówkach Biblioteki przysługuje osobom po okazaniu karty bibliotecznej i wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 2. Z korzystania z komputerów wyłączone są osoby, które zalegają ze zwrotem książek bądź mają do zapłacenia karę pieniężną w dowolnej placówce Biblioteki.
 3. Korzystanie z Internetu i programów użytkowych jest dozwolone wyłącznie do celów informacyjnych, edukacyjnych, naukowych.
 4. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez dwie godziny w danym dniu pracy. W uzasadnionych przypadkach czas może być wydłużony.
 5. W przypadku awarii, zawieszenia pracy komputera należy powiadomić o tym bibliotekarza bez podejmowania próby naprawy.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z portali i stron internetowych zawierających jego dane osobowe i poufne (e-mail, Facebook, Allegro, bankowość elektroniczna itp.)
 7. Czytelnik ma prawo do:
 • korzystania z zainstalowanych programów,
 • korzystania z dostępu do Internetu,
 • kopiowania danych na nośniki elektroniczne bądź ich wydrukowania, zamawiania skanów. Sporządzenie ksero, wydruku i skanu jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu

      8. Czytelnikowi nie wolno:

 • instalować programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych,
 • wykorzystywać komputerów do wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.),
 • wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców   

      9. Czytelnik zobowiązany jest do pozostawienia w porządku zajmowanego przez siebie stanowiska komputerowego. Pozostawione przez użytkownika pliki na dysku komputera zostaną usunięte.
     10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo natychmiastowego przerwania sesji w sytuacji, gdy Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w Regulaminie.  

 

§ 13
Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (zwanej dalej RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego z siedzibą w Płocku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 6.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Książnicy Płockiej – adres e-mail: iod@ksiaznicaplocka.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)  w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.
 4. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi Czytelnika.
 5. Dane mogą być przekazane na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania Czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz Czytelnik korzystał ze zbiorów i usług Biblioteki.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.  

 

§ 14
Przepisy porządkowe

 1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów i mienia Biblioteki oraz korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Osoby przebywające na terenie Biblioteki są odpowiedzialne materialnie za wszelkie powstałe z ich winy uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych, urządzeń i wyposażenia Biblioteki.
 3. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osobie, która:
 • nie przestrzega zasad Regulaminu,
 • narusza powszechnie obowiązujące normy zachowania (np. zachowuje się głośno i agresywnie),
 • pozostaje pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • nie zachowuje podstawowych zasad higieny osobistej.

      4. Czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu obowiązuje szatnia.
      5. Biblioteka nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
      6. Czytelnik niestosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik placówki, informując Czytelnika ustnie lub pisemnie o okresie, na jaki utracił on to prawo oraz o przyczynie jego utraty. 

 

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w niniejszym Regulaminie podawane są Czytelnikom do wiadomości przez ich umieszczenie na stronie internetowej www.ksiaznicaplocka.pl oraz udostępnienie we wszystkich placówkach Biblioteki.
 2. Po upływie 30 dni od podania informacji o zmianach uważa się, że Czytelnik przyjął je do wiadomości.
 3. Bieżące komunikaty adresowane do Czytelników umieszczane są na stronie internetowej oraz w placówkach Biblioteki.
 4. Wysokość opłat i kar reguluje załącznik do niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach spornych Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego, ul. Tadeusza Kościuszki 6, tel. 24 262 86 17.
 6. Skargi i wnioski dotyczące działalności Biblioteki Czytelnicy mogą składać w formie pisemnej w sekretariacie Książnicy Płockiej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

 

  Załącznik do “regulaminu korzystania ze zbiorów i usług
Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego”

 

Cennik opłat regulaminowych

Na podstawie art. 14 ust. 1-3 Ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 574) i “Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego” wprowadza się następujące opłaty:

§ 2 pkt 3 Regulaminu – za wydanie duplikatu karty bibliotecznej      6,00 zł
§ 8 pkt 4 Regulaminu – za przesyłkę krajową w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
zryczałtowaną opłatę 
15,00 zł
§ 10 pkt 1 Regulaminu:  
za przetrzymanie zbiorów za każdy dzień roboczy po terminie zwrotu:  
 • książki, audiobooki       
 • płyty CD, DVD, gramofonowe, filmy, slajdy   
 • wypożyczenia krótkoterminowe z Czytelni głównej

0,10 zł
1,00 zł
5,00 zł

za wysłanie upomnień – według aktualnego cennika Poczty Polskiej  
 • upomnienie pierwsze i drugie – przesyłka listowa nierejestrowana
 • upomnienie ostateczne – przesyłka polecona
 
§ 12 pkt 7 Regulaminu:  
za odbitki kserograficzne:  
 1. format A4   
 2. format A3     
0,30 zł
0,60 zł
za wydruki komputerowe (format A4):  
 • czarno-biały       
 • kolorowy     
0,30 zł
1,50 zł
za skanowanie:  
 1. format A4       
0,50 zł

                                                                                                                                       

                                                                                                                               

  

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content