Uwaga! Zmiana godzin pracy placówek Książnicy Płockiej w lipcu i sierpniu 2024 /zob. szczegóły >>/

Ładowanie Wydarzenia

Bibliowakacje

25 czerwca 2024 - 30 sierpnia 2024

 

Regulamin uczestnictwa w Bibliowakacjach
organizowanych przez Książnicę Płocką

I

 1. Organizatorem Bibliowakacji 2024 jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego.
 2. Zajęcia odbywać się będą w placówkach Książnicy Płockiej w przedziale czasowym 24.06.2024 – 31.08.2024 r.
 3. Aktualna oferta zajęć odbywających się w czasie Bibliowakacji 2024 znajduje się na stronie internetowej www.ksiaznicaplocka.pl

 

II

 1. Warunkiem uczestnictwa w Bibliowakacjach jest:

– posiadanie przez dziecko karty bibliotecznej Książnicy Płockiej

– zgłoszenie dziecka na zajęcia:  telefoniczne lub osobiste w bibliotecznej placówce

– dostarczenie przez Rodzica/Opiekuna Karty zgłoszenia uczestnika (załącznik nr 1 do Regulaminu) do miejsca, w którym odbywają się zajęcia

 1. Uczestnictwo w zajęciach Bibliowakacje 2024 jest bezpłatne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wcześniej ustalonej tematyki zajęć.

III

 1. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniego stroju. Organizator nie odpowiada za ewentualne zabrudzenia czy zniszczenia stroju Uczestnika.
 2. Organizator nie zapewnia wyżywienia uczestnikom zajęć.
 3. Uczestnicy mają obowiązek podporządkować się poleceniom prowadzących, brać udział w realizacji programu, informować o wszelkich problemach osoby prowadzące zajęcia, szanować opiekunów oraz innych uczestników zajęć, nie opuszczać terenu zajęć bez zgody osoby prowadzącej oraz stosować się do Regulaminu. Niewykonywanie poleceń osób prowadzących zajęcia oraz nieprzestrzeganie Regulaminu przez Uczestnika może skutkować wykluczeniem z zajęć.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do szanowania i właściwego użytkowania mienia. Za szkody wyrządzone przez Uczestnika materialnie odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie prawni.
 5. Za bezpieczeństwo dziecka podczas drogi na zajęcia i z zajęć odpowiedzialność ponoszą jego Rodzice/Opiekunowie prawni. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do miejsca zamieszkania, Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do zaznaczenia tej informacji w Karcie zgłoszenia.
 6. Organizator dokłada wszelkich starań, by zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo, ale nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje podczas zajęć.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, środki płatnicze oraz inne rzeczy osobiste przyniesione lub pozostawione przez uczestników podczas pobytu na zajęciach.

IV

 1. Opiekunowie prawni/Rodzice Uczestnika wyrażają zgodę bądź nie wyrażają zgody na udostępnianie wizerunku Uczestnika na stronie internetowej/portalu społecznościowym Organizatora poprzez zaznaczenie tego w Karcie zgłoszenia.
 2. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Dyrektor Książnicy Płockiej oraz prowadzący zajęcia.

Karta zgłoszenia

 

Szczegóły

Start:
25 czerwca 2024
Koniec:
30 sierpnia 2024

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content