Struktura i działalność

Książnica Płocka gromadzi i udostępnia bogate i różnorodne zbiory w gmachu głównym, 13 filiach, Bibliotece dla dzieci, dziale zbiorów audiowizualnych. Jako ośrodek informacji oferuje możliwość korzystania z katalogu w formie elektronicznej, bezpłatny dostęp do Internetu, 51 stanowisk komputerowych.

Książnica pełni funkcję centrum regionaliów – pozyskuje materiały: książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego związane z Płockiem i Mazowszem Płockim oraz opracowuje bibliografię regionalną.

Książnica Płocka jest instytucją kultury promującą literaturę i czytelnictwo, popularyzującą wiedzę o kulturze. Inspiruje czytelników poprzez organizowanie spotkań autorskich, konkursów (w tym ogólnopolskiego konkursu poetyckiego “O Liść Dębu”) i pikników literackich oraz wystaw, w scenerii których prowadzone są lekcje i zajęcia warsztatowe. Dla najmłodszych czytelników w Bibliotece prowadzone są zajęcia z tekstem literackim obejmujące zabawę i działania animacyjne.

Książnica oferuje czytelnikom bogaty program edukacyjny. W bibliotecznych placówkach odbywają się zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, warsztaty fotograficzne, biblioterapeutyczne, komputerowe.

W Książnicy prowadzona jest działalność wydawnicza. Wydawnictwo KP publikuje tytuły o różnorodnej tematyce, głównie związane z Płockiem lub regionem płockim, zarówno literaturę piękną jak i dotyczącą lokalnej historii i tradycji. Cyklicznie wydawany jest biuletyn metodyczny “Bibliotekarz Płocki”.

Na mocy porozumienia zawartego między Miastem Płock a Powiatem Płockim Książnica Płocka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej sprawując opiekę merytoryczną nad bibliotekami samorządowymi w terenie. Bibliotekom udzielana jest pomoc metodyczno-instruktorska, organizowane są szkolenia i seminaria dla bibliotekarzy.

Na swoją działalność Książnica co roku pozyskuje dodatkowe środki realizując projekty dotyczące promocji czytelnictwa czy rozwoju infrastruktury. Wsparcie finansowe otrzymaliśmy m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Grantowego dla Płocka, Fundacji Orange.

 

,

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

09-402 Płock, ul. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 24 262 30 59
fax: 24 262 31 17
e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

Skip to content